тыва дыл 5

25.01.Сос чогаадылгазы.Мергежилге 187

27.01.Сос чогаадылгазы.Мергежилге 194.

01.02.Практиктиг кичээл.Созуглел-биле ажыл.

03.02.Синтаксистиг арга-биле чаа состу чогаадыры.Мергенжилге207,208.

05.02.Практиктиг кичээл.Мергежилге 211,213.

07.02.Тест-биле ажыл.Падежтерни катаптаар.

09.02.Чугаа кезектери.Мергежилге 214,217

11.02.Чуве адынын ниити утказы,грамматиктиг демдектери. Мергежилге 220

14.02.Тодаргай болгаш туугай чуве аттары. Мергежилге225,226.