Тувинский язык 4 класс

11.02.

Кичээлдин темазы: Чуве адынын хамаарылга хевири.

  1. Арын 111-113. Дурумнерни номчуур, сактып алыр.
  2. Мергежилге 261,261 (бижимел-биле), состерни айтырыгларга харыылаттынар кылдыр оскертир, хамаарылга кожумактарын шыйынар.

08.02.

Кичээлдин темазы: Хойнун санында чуве аттарынын падежтерге оскерлири.

  1. Арын 109-110. Мергежилге 256, 257, 258 (бижимел -биле) а.109. Чуве аттарынын санын, падежин тодарадыр.
  2. 2.Мергежилге 259 (аас-биле)а.110. Номчуур, созуглелдин темазын тодарадыр. Утказын эдерти чугаалаар.

04.02.

Кичээлдин темазы: Углаарынын падежи.

1.Арын 107, дурумну номчуур, сактып алыр.

2.Мергежилге  254,255, а.108 (бижимел-биле)

3. Мергежилге  253 (аас-биле)

01.02.

Кичээлдин темазы: Унеринин падежи.

1.Арын 105, дурумну номчуур, сактып алыр.

2.Мергежилге 247, 248, а.105 (бижимел-биле).

3. Мергежилге 252 (аас-биле).

28.01.

Кичээлдин темазы: Турарынын падежи.

1.Арын 102, дурумну номчуур, сактып алыр.

2.Мергежилге 242,244, а. 102-103(бижимел-биле) .

3. Мергежилге 245 (аас-биле)

25.01.

Кичээлдин темазы: Онаарынын падежи.

1.Арын 101, дурумну номчуур, сактып алыр.

2.Мергежилге 238,239, а.101 (бижимел-биле).

3. Мергежилге 240 (аас-биле)