4 литературное чтение с родным языком

09.02.

Кичээлдин темазы: Алдан ала чылгылыг Алаадай- Мерген (Тыва улустун тоолу).

  1. Тоолду аянныг номчу (а. 131-135).
  2. Словарь-биле ажыл (а.135), состернин утказын сактып алыр.
  3. Айтырыгларга  аас-биле харыыла (а.135)

Бажынга онаалга: тоолду ыдып ооренир, тоолдун утказынга чурук чуруур.

26.01.

Кичээлдин темазы: «Кызыгааржыга» С.Сурун-оол. «Стёпа акый биле Егор». С.Михалков

  1. Номчуур а.101 , а.103, шулукту аянныг номчу.
  2. Ачанга азы акынга байыр чедириишкининден чогаадып бижи.
  3. Арын 103-104, узундуден шээжи-биле ооренип ал.