Ужуглел


07-11.02.2022. Ооренип эрткен а/э уннер болгаш ужуктер: м,с,ч,л,н,р,ш,б,г,в,т,к,п,н,х,з,ж,й. арын.86-87
*Чурктар адаанда состерни тып бижиир.
Тема: Ъ (кадыг демдек) арын.88-89.
*Суггур чаъс эрткен… (дужуруп бижиир)
Шын номчу! Шын бижи! Шын ада! ар.89.

01.02.2022.Тема: Й деп ун болгаш Й, й деп ужуктер
Номнун 84-ку ар­нында парламал ужуктерни коор.
Слогтарны номчуур (ар. 84) номчудар.
Созуглел-биле (ар. 84) ажылдадыр.
Оюн » Буратинога дузалаш»(ар. 84)

27.02.2022. Тема: Быжыглаашкын 3 деп ун болгаш 3, з деп ужуктер.
ужуглелге немелде ажылдар
Созуглелди номчуур.
Баазан биле Хензиг-оол даг унуп чораан. Олар эзир коргеннер. Оолдар эзирни чурукка тырттырып алган. Дурген-чугааны номчудар,дужуруп бижиир: Сыгырга сыгыргалаза сыгыргалазын. Сыгыргалаваза, сыгыргалавазын.                                          
Онаалга: (Дурген-чугааны бажынга чугаалап ооренип алыр.)
Скачать